Preparácia

Na preparáciu hmyzu potrebujeme niekoľko pomôcok. Na preparovanie rôznych čeľadí hmyzu sú treba aj rôzne pomôcky. Túto kapitolu rozdeľujem do troch častí a to preparácia chrobákov, bzdôch a prípadne blanokrídlovcov, kde sú tie postupy podobné. Ďalšou samostatnou kapitolou je preparácia motýľov, kde treba úplne iné pomôcky. A treťou časťou bude preparácia Orthopteroidného hmyzu a sem by som zaradil aj jeden špeciálny rod chrobákov a to majky (Meloe).